Mαϊος 2008 Μάρτιος 2008 Δεκέμβριος 2007 Νοέμβριος 2007 Οκτώβριος 2007 Σεπτέμβριος 2007
Ιούνιος 2006 Δεκέμβριος 2006 Νοέμβριος 2006 Οκτώβριος 2006 Μάρτιος 2006 Νοέμβριος 2005

Συνάδελφοι, 

Όπως θα έχετε ήδη ενημερωθεί από τον Tύπο και το Ενημερωτικό Δελτίο (Ε.Δ.) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), τους τελευταίους μήνες βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές ζυμώσεις για το ασφαλιστικό των Διπλωματούχων Μηχανικών και την αναδιάρθρωση των κλάδων του ασφαλιστικού φορέα των Διπλωματούχων Μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ) που, μεταξύ άλλων, έχουν προκαλέσει και αντιπαραθέσεις εντός και μεταξύ των οργάνων του ΤΕΕ, καθώς και μια σειρά διεκδικητικών κινήσεων για τη βελτίωση της κατάστασης στο ΤΣΜΕΔΕ.

Είναι γεγονός ότι το Ταμείο των Διπλωματούχων Μηχανικών, παρότι είναι από τα πιο εύρωστα ασφαλιστικά ταμεία στην Ελλάδα, παρουσιάζει χαρακτηριστικά προβληματικού φορέα, όπως:

και σαφώς πρέπει να γίνουν άμεσα βήματα βελτίωσης της λειτουργίας και κυρίως της κάλυψης που παρέχει το Ταμείο στους ασφαλισμένους Διπλωματούχους Μηχανικούς. 

Κεντρικό θέμα για τους μισθωτούς - μονοσυνταξιούχους Διπλωματούχους Μηχανικούς αποτελεί από καιρό η μειωμένη ανταποδοτικότητα των συνολικών εισφορών (εργαζομένων & εργοδοτών), γεγονός που οδηγεί για την ώρα σε σημαντικά χαμηλότερες συντάξεις από αυτές που χορηγεί το ΙΚΑ με ανάλογες κρατήσεις.

Σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων και των συζητήσεων επί της πρότασης Σχεδίου Νόμου για την αναδιάρθρωση κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ, σας παραθέτουμε συνημμένα, για ενημέρωσή σας, τα παρακάτω:

1) το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου για την αναδιάρθρωση των κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ (Σχέδιο Νόμου ΤΣΜΕΔΕ)

2) την απόφαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ (Α/ΤΕΕ) της 8ης Οκτωβρίου 2005, με την οποία ζητείται η απόσυρση του προτεινόμενου Σχεδίου Νόμου και η εκ νέου επεξεργασία και σύνταξη νομοσχεδίου με ευθύνη τη Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ σύμφωνα με τη βασική απόφαση της Α/ΤΕΕ της 8ης Φεβρουαρίου 2003 για την αναδιάρθρωση του ΤΣΜΕΔΕ, και μάλιστα σε τακτό χρονικό διάστημα δύο μηνών.(Απόφαση Αντιπροσωπείας 8/10/2005 )

3) επιστολή με τις θέσεις του ΣΤΕΒ προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ σχετικά με τα ασφαλιστικά και επαγγελματικά θέματα μισθωτών Διπλ. Μηχανικών ιδιωτικού δικαίου (ΤΕΕ_ΘΕΣΕΙΣ_ΣΤΕΒ)

4) έγγραφο εργασίας του Προέδρου Δ.Σ. του ΣΤΕΒ ως μέλος της Μ.Ε. Ασφαλιστικών Θεμάτων: Μελέτη ανταποδοτικότητας ασφαλιστικών εισφορών με το ισχύον καθεστώς ( ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

 Βασικές ενστάσεις στο προτεινόμενο νομοσχέδιο προκλήθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Α/ΤΕΕ στις 8 Οκτωβρίου 2005, αφενός λόγω της διαφαινόμενης μεγάλης αύξησης των εισφορών, ειδικά μάλιστα για τους νέους ασφαλισμένους, και αφετέρου από το μη προσδιορισμό των αντίστοιχων παροχών / συντάξεων.Κατ' αυτό τον τρόπο προκύπτει  σοβαρό θέμα επανεξέτασης / αναπροσαρμογής του προτεινόμενου Σχεδίου Νόμου στο άμεσο μέλλον. Ως εκ τούτου, σας προτρέπουμε για ενεργή συμμετοχή σας με στόχο την προάσπιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των Διπλωματούχων Μηχανικών εν γένει, και ειδικά της κατηγορίας των μισθωτών μονοσυνταξιούχων. 

Ο ΣΤΕΒ, εκπροσωπώντας τους μισθωτούς Διπλωματούχους Μηχανικούς ιδιωτικού δικαίου που εργάζονται στη βιομηχανία και συναφείς προς αυτήν επιχειρήσεις, με δεδομένη την ευρωστία του Ταμείου των Διπλωματούχων Μηχανικών, διεκδικεί:

 • την προστασία και ορθή διαχείριση των πόρων του ΤΣΜΕΔΕ προς όφελος των ασφαλισμένων
 • την εξασφάλιση ίδιων ή καλύτερων συνθηκών ασφάλισης (σχέσης εισφορών – παροχών) από το ΙΚΑ για όλους τους μισθωτούς μονοσυνταξιούχους Διπλωματούχους Μηχανικούς
 • τη διατήρηση των ανώτατων ορίων συνταξιοδότησης σε ηλικία 65 ετών.
 • Δεν είναι δυνατόν οι εργοδοτικές εισφορές που καταβάλλονται στην περίπτωση των μισθωτών ασφαλισμένων στο ΤΣΜΕΔΕ να συνεχίσουν να ΅ην έχουν καμία ανταποδοτικότητα. Θα πρέπει οι συνολικές εισφορές (εργαζομένων και εργοδοτικές) να αντανακλώνται στον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού της σύνταξης, και να σταματήσει το παράδοξο φαινόμενο όπου το εύρωστο και υγιές ΤΣΜΕΔΕ χορηγεί κατά πολύ χαμηλότερες συντάξεις απ’ ό,τι το ΙΚΑ σε συναδέλφους που ουσιαστικά τελούν υπό το ίδιο ασφαλιστικό καθεστώς ΅ε το ΙΚΑ. 

  Αντίστοιχα, δεν είναι δυνατόν να χορηγούνται οι ίδιες συντάξεις σε μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες, όταν οι προτεινόμενες στο Σχέδιο Νόμου συνολικές εισφορές (εργαζομένων και εργοδοτικές) είναι για τους μισθωτούς τριπλάσιες ή και οκταπλάσιες (!!!) από αυτές των ελεύθερων επαγγελματιών.

  Σχετικά με την προσαρμογή του ΤΣΜΕΔΕ στην ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία προτείνεται:

  • είτε η χρήση ενιαίας βάσης υπολογισμού (χωρίς τριπλάσια και οκταπλάσια για τους μισθωτούς) για τον προσδιορισμό κοινών συνολικών εισφορών για όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς, και αντίστοιχα η χρήση ενιαίου ασφαλιστέου μισθού για τον προσδιορισμό κοινών παροχών του Ταμείου
  • είτε η χρήση διαφορετικών βάσεων υπολογισμού εισφορών για διαφορετικές κατηγορίες διπλωματούχων μηχανικών (ασφαλιστικές κλάσεις), με την παράλληλη όμως εξασφάλιση ότι οι διαφορές αυτές θα αντανακλώνται αναλογικά και ανταποδοτικά στον προσδιορισμό των παροχών κάθε κατηγορίας
  • σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά εισφορών - παροχών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την πλεονεκτική αριθμητική σχέση μεταξύ ασφαλισμένων και συνταξιούχων και τους σημαντικούς πόρους του Ταμείου που πρέπει να αξιοποιηθούν προς όφελος των ασφαλισμένων (και όχι για να καλύψουν οικονομικά κενά σε άλλους φορείς και δημοσιονομικά ελλείμματα).

  Στα παραπάνω διεκδικητικά πλαίσια είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή όλων στις διαδικασίες του ΣΤΕΒ, καθώς και η έγγραφη έκφραση της υποστήριξής σας και τυχόν σχολίων / απόψεων με την υποβολή απαντητικού e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση  steb@steb.gr. Σχετικά, παρακαλείσθε να αναφέρετε, πέραν του ονόματος και της ειδικότητάς σας, και τον αριθμό μητρώου σας στο ΤΕΕ και στον ΣΤΕΒ.

  Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

  Από το Δ.Σ. του ΣΤΕΒ

  Νοέμβριος 2005

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα