Συμβάσεις Βασικοί μισθοί και επιδόματα Λοιπές ρυθμίσεις

 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

α) Για τους αποφοίτους ΑΕΙ ως υπηρεσία θεωρείται η χρονική διάρκεια από την απόκτηση του διπλώματος ΑΕΙ ή άλλης ισότιμης σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση του ΤΕΕ και του ΣΤΕΒ.

β) Για τους αποφοίτους ΤΕΙ ως προϋπηρεσία θεωρείται η χρονική διάρκεια από την κτήσεως του πτυχίου άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού σε οποιονδήποτε εργοδότη. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των προηγουμένων εργοδοτών και η άσκηση ανεξαρτήτου επαγγέλματος με βεβαίωση του αρμόδιου οικονομικού Εφόρου ή άλλης Αρχής από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος της άσκησης του επαγγέλματος.

 

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Στους υπαγόμενους στην παρούσα χορηγείται εκτός έδρας αποζημίωση όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 43739/1951, όπως αυτή ισχύει.
Η αναφερόμενη ΚΥΑ 43739/1951 προβλέπει:

«Οι περί ων η παρούσα μισθωτοί ταξιδεύοντες εκτός έδρας δι'υπηρεσίαν, δικαιούνται πλην των οδοιπορικών και λοιπών εξόδων διαμονής προσαυξήσεως ίσης προς το εν εικοστόν (1/20) των μηνιαίων αποδοχών των δι'εκάστην εκτός έδρας διανυκτέρευσιν»

 

ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

Στους εργαζόμενους στην παρούσα χορηγείται άδεια γάμου 5 εργασίμων ημερών με πλήρεις αποδοχές και χωρίς να συμψηφίζεται η άδεια αυτή με την κανονική άδεια

 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

α) Ο ΣΕΒ υποχρεούται να προτρέπει τα μέλη του για την παροχή διευκολύνσεων που θα επιτρέπουν στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, να παρακολουθούν συνέδρια ή σεμινάρια που έχουν σχέση με την επιστήμη τους και το συγκεκριμένο αντικείμενο της εργασίας τους, όπως ακόμα και με την Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας και την προστασία και διαχείριση του Περιβάλλοντος.

β) Σε περίπτωση που η συμμετοχή των εργαζομένων σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους ο ΣΕΒ πρέπει επίσης να προτρέπει τα μέλη του έτσι ώστε να αναλαμβάνουν τα έξοδα συμμετοχής των Τεχνικών Επιστημόνων σε αυτές τις εκδηλώσεις.»

 

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στους εργαζόμενους στη ρύθμιση αυτή έχουν εφαρμογή όλες οι θεσμικές διατάξεις των ΕΓΣΣΕ όπως ισχύουν κάθε φορά.

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται στην παρούσα ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Διαιτητικές ή Υπουργικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, διμερείς συμφωνίες, επιχειρησιακή συνήθεια,Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Δ.Α., ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

 Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των υπ’ αριθ. 29/2006, 31/2006, 36/2006, 36/2007 και 46/2008 διαιτητικών αποφάσεων, καθώς και όλοι οι όροι των προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα ρύθμιση (Δ.Α. 43/2009).

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα