Συμβάσεις Βασικοί μισθοί και επιδόματα Λοιπές ρυθμίσεις

   
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΕΒ 2010

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι Α.Ε.Ι., Πολυτεχνικών ή Πανεπιστημιακών Σχολών του εσωτερικού και των ισοτίμων με αυτές σχολών του εξωτερικού, όλων των ειδικοτήτων καθώς και οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις, οποιουδήποτε είδους, όλης της χώρας, είτε στην παραγωγική διαδικασία, είτε στον εμπορικό τομέα, είτε στη διοίκηση των επιχειρήσεων, με σχέση εξαρτημένης εργασίας και είναι μέλη του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ).

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ – ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΩΣ 31-12-2009 (Δ.Α. 46/2008)

ΑΠΟ 1-1-2010 (Δ.Α. 43/2009)

ΑΠΟ 1-5-2010

(Δ.Α. 43/2009)

0-3

1.461,51

1.476,13

1.489,42

3-6

1.589,78

1.605,68

1.620,13

6-9

1.660,17

1.676,77

1.691,86

9-12

1.730,83

1.748,14

1.763,87

12-15

1.800,69

1.818,70

1.835,07

15-18

1.867,47

1.886,14

1.903,12

18-21

1.937,13

1.956,50

1.974,11

21-24

2.005,11

2.025,16

2.043,39

24-27

2.075,29

2.096,04

2.114,90

27-30

2.147,93

2.169,41

2.188,93

30-33

2.223,11

2.245,34

2.265,55

33-36

2.300,92

2.323,93

2.344,85

36-39

2.381,45

2.405,26

2.426,91

 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ – ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΩΣ 31-12-2009 (Δ.Α. 46/2008)

ΑΠΟ 1-1-2010 (Δ.Α. 43/2009)

ΑΠΟ 1-5-2010 (Δ.Α. 43/2009)

0-3

1.169,21

1.180,90

1.191,54

3-6

1.271,82

1.284,54

1.296,10

6-9

1.328,14

1.341,42

1.353,49

9-12

1.384,66

1.398,51

1.411,10

12-15

1.440,55

1.454,96

1.468,06

15-18

1.493,98

1.508,92

1.522,50

18-21

1.549,70

1.565,20

1.579,29

21-24

1.604,09

1.620,13

1.634,71

24-27

1.660,23

1.676,83

1.691,92

27-30

1.718,34

1.735,52

1.751,14

30-33

1.778,49

1.796,27

1.812,44

33-36

1.840,74

1.859,15

1.875,88

36-39

1.905,16

1.924,21

1.941,53

 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ

Γάμου:

 

10%

Χορηγείται επίδομα 10% σε όλους τους έγγαμους εργαζόμενους. Το επίδομα αυτό χορηγείται και σε αυτούς που ορίζονται στο άρθρο 20 του Ν.1849/89 (άγαμοι γονείς, καθώς και οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι).

Παιδιών:

 

5%

Χορηγείται επίδομα τέκνων 5% για κάθε τέκνο εργαζομένου που υπάγεται στην παρούσα, ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται μέχρι και τη συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας κάθε τέκνου όταν αυτό δεν εργάζεται, ή μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας για τα τέκνα που σπουδάζουν σε Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή του εσωτερικού ή εξωτερικού, αναγνωρισμένη από το κράτος, ανεξαρτήτως φύλου.

Σε περίπτωση που τα παιδιά σπουδάζουν σε Σχολή που λειτουργεί με άδεια Κρατικής Αρχής το επίδομα αυτό καταβάλλεται, εφόσον το παιδί είναι άγαμο και δεν εργάζεται, μέχρι το 23ο έτος της ηλικίας του, ανεξαρτήτως φύλου.

Ξένης γλώσσας:

 

10%

Χορηγείται επίδομα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού για κάθε ξένη γλώσσα εφ’ όσον η επιχείρηση που απασχολεί τους εργαζόμενους ζητεί ως προϋπόθεση προσλήψεώς τους την επαρκή γνώση μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών ή αν η φύση της εργασίας τους επιβάλλει τη χρήση ξένων γλωσσών για την εκτέλεσή της

Σπουδών:

Master: 8%

Διδακτορικό: 14%

α) Στους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση εργαζόμενους που είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master, χορηγείται από 1-1-2010 επίδομα σε ποσοστό 8% επί του βασικού μισθού.

β) Στους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση εργαζόμενους που είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Διδακτορικού, χορηγείται από 1-1-2010 επίδομα σε ποσοστό 14% επί του βασικού μισθού.

Τα ανωτέρω επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγούνται αθροιστικά στους κατόχους Master και διδακτορικού διπλώματος.

Ανθυγιεινής ή/και επικίνδυνης εργασίας:

 

 

Στους υπαγόμενους στην παρούσα χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας υπολογιζόμενο σε ποσοστό επί του βασικού μισθού ίσο με εκείνο που χορηγείται από τους εργοδότες σε άλλους εργαζόμενους που απασχολούνται στους ίδιους ανθυγιεινούς ή επικίνδυνους χώρους που εργάζονται αυτοί.

Υπεύθυνου θέσης:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ:

Στους εργαζόμενους , διπλωματούχους ΑΕΙ που υπάγονται στην παρούσα ανάλογα με τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, χορηγείται επίδομα υπευθύνου θέσης, ως εξής:

- Γενικού Διευθυντή ανερχόμενο σε ποσοστό 23%.

- Προϊσταμένου Διεύθυνσης, ανερχόμενο σε ποσοστό 18%.

- Προϊσταμένου Τμήματος, ανερχόμενο σε ποσοστό 13%, για τους δε μεταλλειολόγους μηχανικούς ποσοστό 14%.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ:

Στους πτυχιούχους μηχανικούς του τεχνολογικού τομέα (αποφοίτους ΤΕΙ), οι οποίο κατέχουν τα εκ του νόμου τυπικά προσόντα και στους οποίους ανατίθενται με εντολή του εργοδότη καθήκοντα υπευθύνου θέσης οποιασδήποτε βαθμίδας χορηγείται επίδομα υπεύθυνου θέσης σε ποσοστό 15%.

Τεχνικού Ασφαλείας:

 

Εφόσον ανατίθενται από τον εργοδότη σε μισθωτό (πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ) υπαγόμενο στην παρούσα που έχει τα τυπικά προσόντα (Ν.1568/1985) καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντα του στην επιχείρηση, καταβάλλεται ειδικό επίδομα τεχνικού ασφαλείας σε ποσοστό 13%, για δε τους μεταλλειολόγους μηχανικούς ποσοστό 14%.

Επιβλέποντος ή υπεύθυνου έναντι Δημόσιας Αρχής:

Για τον επιβλέποντα ή υπεύθυνο βάσει νόμου έναντι δημοσίας αρχής μηχανικό, χορηγείται, επιπροσθέτως των καταβαλλομένων σε αυτόν επιδομάτων, επίδομα υπευθύνου θέσεως σε ποσοστό 21% για τους μεταλλειολόγους μηχανικούς και σε ποσοστό 18% για τις λοιπές ειδικότητες.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα