Καταστατικό

Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ το Καταστατικό του συλλόγου μας σε μορφή .pdf (Acrobat Reader ) και σε μορφή .doc (Microsoft Word)

  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (Acrobat Reader)   ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (Microsoft Word) 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται επαγγελματικό σωματείο των τεχνικών επιστημόνων που εργάζονται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, με την επωνυμία ‘‘ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ’’ και με έδρα την ΑΘΗΝΑ.

Ο Σύλλογος έχει την δυνατότητα να ιδρύει τμήματα κατά περιφέρεια ή πόλη με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός του συλλόγου είναι η μελέτη και η προώθηση των οικονομικών επαγγελματικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών συνδικαλιστικών επιστημονικών και ηθικών δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών, η προσαρμογή τους στην διαρκώς εξελισσόμενη εφαρμοσμένη Τεχνολογία για την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας και τεχνολογίας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και η ανάπτυξη αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών και του συνόλου των εργαζομένων.

Η πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου προϋποθέτει αναγνώριση του γεγονότος πως οι Έλληνες Τεχνικοί Επιστήμονες της Βιομηχανίας αποτελούν τμήμα του συνόλου των εργαζομένων με κοινά ευρύτερα συμφέροντα όπως:

α. Η προάσπιση της εθνικής μας ανεξαρτησίας και των Δημοκρατικών θεσμών.

β. Η εξύψωση του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου του λαού.

γ. Η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, η ανάπτυξη εθνικής τεχνολογίας και βιομηχανίας στηριγμένης στη μελέτη της Ελληνικής πραγματικότητας, σε συνδυασμό με τον ταξικό αγώνα όλων των εργαζομένων για την απαλλαγή από τα μονοπώλια και γενικά η τεχνοοικονομική ανάπτυξη της χώρας προς όφελος και μόνον του λαού.

ΑΡΘΡΟ 3

Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο σύλλογος:

α. Επιδιώκει την ανάπτυξη επιστημονικής, επαγγελματικής και συνδικαλιστικής συνείδησης, πνεύματος ενότητας ανάμεσα στα μέλη του και προωθεί την συνειδητή συμμετοχή τους στην ζωή του συλλόγου και στις ευρύτερες κινητοποιήσεις του ελληνικού λαού.

β. Εξετάζει σε τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις του.

γ. Συγκροτεί επιτροπές για μελέτη και επεξεργασία των προβλημάτων, διοργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια και γενικά ενεργεί κατάλληλα για την επιμόρφωση των μελών του και την ανύψωση του επιστημονικού επαγγελματικού και συνδικαλιστικού επιπέδου αυτών.

δ. Βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα τμήματα της επαρχίας για την παρακολούθηση των ιδιαιτέρων προβλημάτων των τεχνικών επιστημόνων βιομηχανίας που εργάζονται στην επαρχία.

ε. Συνεργάζεται με συγγενείς επαγγελματικές και επιστημονικές οργανώσεις Ελληνικές ή ξένες για την μελέτη και προώθηση κοινών σκοπών (και την εξάλειψη των διακλαδικών διαφορών).

στ. Προβάλει και προωθεί τους σκοπούς του από περιοδικό που εκδίδει καθώς και από άλλα μέσα ενημέρωσης.

ζ. Διαπραγματεύεται και συνάπτει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

η. Στο μέτρο του δυνατού δημιουργεί λογαριασμό αλληλοβοηθείας αλληλεγγύης.

θ. Γίνεται μέλος ανώτερης ένωσης με απόφαση της Γ.Σ. και αντιπροσωπεύεται στα κατά τόπους εργατικά κέντρα, και κάθε άλλο αντιπροσωπευτικό σχετικό όργανο των εργαζομένων με απόφαση της Γ.Σ.

ι. Πραγματοποιεί κινητοποιήσεις (απεργίες κλπ.) για την προώθηση των σκοπών του σωματείου και την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων.

ΜΕΛΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 4

Τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν οι πτυχιούχοι τεχνικοί επιστήμονες ανωτέρων και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής καθώς και των ισοτίμων Σχολών της αλλοδαπής που εργάζονται με σχέση ιδιωτικού δικαίου στην βιομηχανία ή σε επιχειρήσεις που έχουν σχέση με την βιομηχανία. (Ενδεικτικά αναφέρονται Μηχανικοί, Υπομηχανικοί, Χημικοί, Φαρμακοποιοί, Γεωλόγοι, Γεωπόνοι κλπ.).

Δεν επιτρέπεται να είναι τακτικά μέλη του Συλλόγου 1) οι εργοδότες, 2) οι ελεύθεροι επαγγελματίες, 3) οι δημόσιοι υπάλληλοι και 4) οι συνταξιούχοι.

ΑΡΘΡΟ 5

Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο και έγκρισή της από αυτό. Στην αίτηση υποχρεωτικά αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος, ο τύπος κατοικίας και εργασίας και η δήλωση ότι αποδέχεται το καταστατικό του Συλλόγου. Με την αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά και αντίγραφο του τίτλου σπουδών ή άλλο έγκυρο αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει τα απαιτούμενα από το καταστατικό προσόντα.

Για την εγγραφή μέλους, το Δ.Σ. εισπράττει ορισμένο χρηματικό ποσό (δικαίωμα εγγραφής). Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής αποφασίζεται από την Γ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά κάνει δεκτές τις αιτήσεις εκείνων που αποδεδειγμένα εξασφαλίζουν τις από το καταστατικό απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Κάθε μέλος μπορεί να κάνει ένσταση κατά της εγγραφής άλλου μέλους. Η ένσταση γίνεται στην Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 6

Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει την διαγραφή του από τον Σύλλογο με έγγραφη αίτησή του προς το Δ.Σ. υποχρεούται όμως να καταβάλει τυχόν οφειλόμενες μέχρι την ημέρα της υποβολής της αιτήσεως τακτικές ή έκτακτες εισφορές.

Η αίτηση διαγραφής γίνεται υποχρεωτικά δεκτή. Σε περίπτωση που υπάρχει καταγγελία σε βάρος του αιτούντος για πειθαρχία αδίκημα ή αίτηση γίνεται δεκτή μετά την εκδίκαση της καταγγελίας. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη.

ΑΡΘΡΟ 7

Διώκονται πειθαρχικά τα μέλη εκείνα που αποδεδειγμένα παρουσιάζουν συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους ή παραμελούν τις καταστατικές υποχρεώσεις τους σε βαθμό που να βλάπτονται τα συμφέροντα του Συλλόγου.

Πειθαρχική δίωξη μέλους για τις επιστημονικές, θρησκευτικές και πολιτικές του πεποιθήσεις δεν επιτρέπεται.

ΑΡΘΡΟ 8

Τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών εκδικάζονται και τιμωρούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει τις εξής ποινές:

α) προφορική επίπληξη, β) έγγραφη επίπληξη και γ) προσωρινή αποβολή.

Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις παραπάνω ποινές, μπορεί να επιβάλλει και την ποινή της διαγραφής.

Ανάκληση αποφάσεων επιβολής ποινής επιτρέπεται. Η ανάκληση γίνεται μόνον από το όργανο που επέβαλε την ποινή ή σε κάθε περίπτωση, από την Γενική Συνέλευση.

Το πειθαρχικά διωκόμενο μέλος του Δ.Σ. δεν παίρνει μέρος στην σύνθεση του οργάνου, όταν τούτο εκδικάζει το πειθαρχικό αδίκημά του.

ΑΡΘΡΟ 9

Ο εγκαλούμενος καλείται να παραστεί στην συνεδρίαση του Δ.Σ. αυτοπροσώπως, αφού προηγουμένως κληθεί από το Δ.Σ. να απολογηθεί εγγράφως εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημέρα κοινοποιήσεως της σχετικής κλήσεως. Στην κλήση απαραίτητα αναγράφεται η πράξη για την οποία κατηγορείται. Η μη απολογία ή η απουσία του εγκαλουμένου από την συνεδρίαση δεν εμποδίζει την εξέλιξη της πειθαρχικής δίωξης. Σε περίπτωση πρότασης επιβολής ποινής από την Γ.Σ. Τα πειθαρχικά διωκόμενο μέλος καλείται να απολογηθεί στο Δ.Σ. 15 ημέρες πριν απολογηθεί στην Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 10

Το Δ.Σ. διαγράφει από το μητρώο μελών όσους πέθαναν, αποχώρησαν, οφείλουν αδικαιολόγητα συνδρομές 3 ετών, τιμωρήθηκαν με την ποινή της οριστικής αποβολής και τέλος όσους έχασαν την ιδιότητα του εργαζομένου με σχέση ιδιωτικού δικαίου στη Βιομηχανία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 ετών και δεν διεκδικούν με ένδικα μέσα την επαναπρόσληψη τους.

Η επανεγγραφή είναι δυνατή για ένα διαγραφέν μέλος μετά από νέα του αίτηση και έγκριση του Δ.Σ.

Το επανεγγραφόμενο μέλος υποχρεούται να καταβάλει συνδρομές για το διάστημα από τις τελευταίες αρχαιρεσίες του Συλλόγου μέχρι την ημέρα της επανεγγραφή του.

ΑΡΘΡΟ 11

Τα μέλη του Συλλόγου είναι ισότιμα μεταξύ τους και οφείλουν να καταβάλλον κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των Σκοπών του Συλλόγου την τήρηση των διατάξεων του καταστατικού και την εφαρμογή των αποφάσεων της Γ.Σ.

Τα μέλη οφείλουν να εκπληρούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις που συνίστανται στην ετήσια Τακτική συνδομή και στις έκτακτες εισφορές.

Το ύψος της συνδρομής καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. Δικαίωμα συμμετοχής στις Γ.Σ. έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Ταμειακώς εντάξει μέλη θεωρούνται τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία.

Οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνει και την ημέρα της Γ.Σ. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα ρτα ταμειακώς εντάξει μέλη, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Τα μέλη έχουν το δικαίωμα του λόγου, του ελέγχου και της κριτικής, στην Γ.Σ. ενημερώνονται τακτικά για τις υποθέσεις του Συλλόγου και συμμετέχουν στις δραστηριότητές του.

Τα μέλη μπορούν να ζητούν από το Δ.Σ. την βοήθεια και την συμπαράσταση του Συλλόγου για κάθε πρόβλημά τους που σχετίζεται με την ιδιότητα του εργαζομένου τεχνικού επιστήμονα.

Τα μέλη υποχρεούνται να ενημερώνουν έγγραφα το Δ.Σ. για κάθε αλλαγή δουλειάς, ιδιαίτερα δε αν η αλλαγή στοιχειοθετεί λόγω διαγραφής από τα μητρώα του Συλλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 10.

ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 12

Πόροι του Συλλόγου είναι:

α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.

β) Οι ετήσιες συνδρομές των μελών.

γ) Οι έκτακτες συνδρομές που αποφασίζονται από τη Γ.Σ.

δ) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του Συλλόγου.

ε) Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές, εορτές ή άλλες σχετικές εκδηλώσεις.

στ) Κάθε οικονομική ενίσχυση ή επιχορήγηση από οργανισμό ή δωρεάς που βοηθάει νόμιμα εις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

ΑΡΘΡΟ 13

Περιουσία αποτελούν τα έπιπλα, τα βιβλία και κάθε κινητό ή ακίνητο πράγμα που περιέρχεται στο Σύλλογο.

Η περιουσία του Συλλόγου καταγράφεται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται από τον ταμία.

Με την διάλυση του Συλλόγου η περιουσία που περιέρχεται εκεί όπου αποφασίζει η Γ.Σ. των μελών.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 14

Τα όργανα του Συλλόγου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Η Περιφερειακή Συνέλευση.

δ) Η εξελεγκτική επιτροπή.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 15

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Με την έναρξη των εργασιών της εκλέγει 3μελές προεδρείο. Το προεδρείο διευθύνει τις εργασίες της Γ.Σ.

Η Γ.Σ. εκλέγει την εφορευτική επιτροπή η οποία διενεργεί εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο, την εξελεγκτική επιτροπή και για αντιπροσώπους για ανώτερους συνδικαλιστικούς φορείς.

Η Γ.Σ. εγκρίνει τον απολογισμό του προηγουμένου έτους, τον ισολογισμό της ταμειακής διαχειρίσεως και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, που καταρτίζονται από το Δ.Σ.

Αποφασίζει για την επιβολή πειθαρχικών ποινών στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού.

Τροποποιεί το καταστατικό, διαλύει τον Σύλλογο και γενικά αποφαίνεται για κάθε θέμα του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 16

Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μια φορά τον χρόνο στην Αθήνα, έκτακτα δε με απόφαση του Δ.Σ. ή μετά από έγγραφη αίτηση (50) πενήντα ταμειακώς εντάξει μελών.

ΑΡΘΡΟ 17

Στην αίτηση για σύγκριση έκτακτης Γ.Σ. αναγράφονται υποχρεωτικά και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Το Δ.Σ. μετά την υποβολή αίτησης για σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε είκοσι μέρες από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως, με θέματα ημερήσιας διάταξης μόνον όσα αναγράφονται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 18

Η πρόσκληση για την Γ.Σ. στην οποία υποχρεωτικά αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν, ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της σύγκλησης, αποστέλλεται στα μέλη ή δημοσιεύεται σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας και τοιχοκολλείται σε ιδιαίτερα εμφανές μέρος των γραφείων του Συλλόγου δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη σύγκληση.

ΑΡΘΡΟ 19

Στις Γ.Σ. τα μέλη παρευρίσκονται μόνον αυτοπροσώπως.

ΑΡΘΡΟ 20

Σε κάθε Γ.Σ. κατατίθεται το βιβλίο παρουσίας στο οποίο αναγράφονται τα ταμειακώς εντάξει μέλη, υπογράφουν οι προσερχόμενοι και ελέγχεται η απαρτία.

Η Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Συνέλευση συγκαλείται δεύτερη μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ημερών με τα ίδια ακριβώς θέματα, η οποία θεωρείται ότι έχει απαρτία εφ’ όσον παρευρίσκεται το Ό των ταμειακώς εντάξει μελών. Αν δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία, συγκαλείται και τρίτη Συνέλευση μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ημερών η οποία έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία συγκαλείται μετά από ένα μήνα νέα Συνέλευση που θεωρείται πρώτη.

ΑΡΘΡΟ 21

Η απαρτία προκύπτει από το βιβλίο παρουσίας και θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι το τέλος της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22

Η ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει και την ημέρα της Γ.Σ. ή των αρχαιρεσιών.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Γ.Σ. έχουν και όλοι εκείνοι που υπέβαλαν αίτηση εγγραφής και για την αίτησή τους δεν αποφάσισε το Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ. πριν από την ημερήσια διάταξη εξετάζει και αποφασίζει για τις αιτήσεις αυτές.

ΑΡΘΡΟ 23

Στα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. με απόφαση της ιδίας μπορεί να προστεθεί κάθε άλλο θέμα που προτείνεται από το 1/3 τουλάχιστον των παρόντων μελών. Τη σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποφασίζει η Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 24

Οι αποφασίσεις αυτές λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται σύντομη επιχειρηματολογία και ακολουθεί νέα ψηφοφορία.

Έγκυρες αποφάσεις είναι όλες εκείνες που λαμβάνονται σύμφωνα με το καταστατικό και ποτέ δια βοής.

Κάθε ψηφοφορία που αφορά εκλογές και ανάκληση οργάνων και αντιπροσώπων για ανώτερους συνδικαλιστικούς φορείς, θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα και είναι μυστική.

Μυστική ψηφοφορία γίνεται και όταν το ζητήσουν το 1/3 τουλάχιστον των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 25

Για τροποποίηση του καταστατικού η διάλυση του Συλλόγου ή ανάκληση οργάνου απαιτείται παρουσία του 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Για πειθαρχική δίωξη μέλους και επιβολή ποινής απαιτείται πλειοψηφίας των 2/3 των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 26

Σε περίπτωση που η Γ.Σ. ανακαλέσει το Δ.Σ. διενεργούνται εκλογές μέσα σε σαράντα (40) ημέρες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. Την ημέρα της ανάκλησης του Δ.Σ. η Γ.Σ. μπορεί να διακόψει τις εργασίες της ορίζοντας ημερομηνία συνέχισης των εργασιών της από το εκλεγμένο Προεδρείο για την ανάδειξη εφορευτικής επιτροπής που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 27

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη που εκλέγονται κάθε δύο (2) χρόνια με μυστική ψηφοφορία των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών. Δεν μπορούν να εκλεγούν ίδια πρόσωπα σαν μέλη του Δ.Σ. και της εφορευτικής ή εξελεγκτικής επιτροπής.

Το Δ.Σ. που εκλέγεται συνέρχεται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων. Την συνεδρίαση συγκαλεί και προεδρεύει σ’ αυτήν ο πρώτος πλειοψηφήσας σύμβουλος της πλειοψηφήσασας παράταξης.

Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγουν μεταξύ τους, με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο τον Α’ και Β’ αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Αναπληρωτή του Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία.

Το Δ.Σ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων αναλαμβάνει καθήκοντα, αφού προηγηθεί σχετική παράδοση από το προηγούμενο Δ.Σ.

Το απερχόμενο Δ.Σ. παραδίδει στο νέο Δ.Σ. τη σφραγίδα, τα βιβλία, το αρχείο και κάθε περιουσιακό στοιχείο του Συλλόγου. Για την παράδοση και την παραλαβή συντάσσεται πρακτικό που καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο. Αντίγραφο του πρακτικού δικαιούται να λάβει ο Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ.

Σε περίπτωση που το απερχόμενο Δ.Σ. δεν παραδίδει σύμφωνα με τα παραπάνω, το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει με απογραφή που κάνει το ίδιο και προσφεύγει στη Δικαιοσύνη εφ’ όσον κατά την κρίσιν του συντρέχει λόγος.

ΑΡΘΡΟ 28

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά δύο (2) φορές τουλάχιστον τον μήνα, έκτακτα δε όσες φορές υπάρχει ανάγκη, με πρόσκληση του Προέδρου.

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. έχουν απαρτία όταν είναι παρόν τουλάχιστον έξι (6) μέλη του.

Έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. γίνεται επίσης, όταν τούτο το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τους τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη. Ο Πρόεδρος στην περίπτωση αυτή έχει υποχρέωση να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε επτά (7) ημέρες, από την υποβολή της αιτήσεως με θέματα ημερήσιας διάταξης τα θέματα που αναγράφονται στην αίτηση.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ. η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία των μελών που ζήτησαν την έκτακτη σύγκλησή του και συνεδριάζει κανονικά εφ’ όσον εξασφαλίζει την παραπάνω απαρτία. Στην συνεδρίαση προεδρεύει ο αρχαιότερος των συμβούλων, εφ’ όσον βέβαια απουσιάζει ο Α’ και ο Β’ αντιπρόεδρος.

Το Δ.Σ. μπορεί εκ το προτέρων να ορίζει την ημέρα και την ώρα των τακτικών του συνεδριάσεων.

Για έκτακτες συνεδριάσεις τα μέλη ειδοποιούνται από τον πρόεδρο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 29

Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα τον Σύλλογο σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, παίρνει όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων, αποφασίζει για την σύγκλιση των Γ.Σ., φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεών του, συγκροτεί επιτροπές μελέτης και προώθησης διαφόρων θεμάτων.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα για ένα (1) δίμηνο από τις συνεδριάσεις, παύεται από μέλος της Διοίκησης και αντικαθίσταται. Η αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. γίνεται από τους επιλαχόντες του συνδυασμού με τον οποίο πήρε μέρος στις αρχαιρεσίες.

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να παρευρίσκονται χωρίς δικαίωμα ψήφου τα μέλη του Συλλόγου, να παίρνουν δε τον λόγο μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει μυστική τη συνεδρίασή του.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται σύντομη επιχειρηματολογία και ακολουθεί δεύτερη ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 30

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τη συζήτηση στις συνεδριάσεις. Υπογράφει τα έγγραφα με τον Γεν. Γραμματέα ή όταν πρόκειται για έγγραφα διαχειρίσεως, εντάλματα κλπ. με τον Ταμεία.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα τον Σύλλογο. Η διαδικαστική εκπροσώπηση του Συλλόγου με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ανατεθεί σε άλλο μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 31

Τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο αναπληρώνει ο Α’ Αντιπρόεδρος, τον Α’ Αντιπρόεδρο ο Β’ Αντιπρόεδρος και τούτον ο αρχαιότερος σύμβουλος.

Στον Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο μπορεί να ανατεθούν ειδικά καθήκοντα με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 32

Ο Γεν. Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία του Συλλόγου τηρεί τα βιβλία , εκτός από τα διαχειριστικά, και υπογράφει μόνο με τον Πρόεδρο τα έγγραφα. Αναπληρώνεται και βοηθείται από τον αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα. Στον αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα μπορεί να ανατεθούν ειδικά καθήκοντα με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 33

Ο Ταμίας φυλάττει και είναι υπεύθυνος για την κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου, φροντίζει για την είσπραξη των εισφορών των μελών, τηρεί τα προβλεπόμενα από το Νόμο βιβλία και στοιχεία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο που αφορά την οικονομική διαχείριση.

Ο Ταμίας καταρτίζει τον απολογισμό και προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων κάθε έτους και υποβάλλει αυτούς για έγκριση στο Δ.Σ., και κύρωση στη Γ.Σ.

Ο Ταμίας υποβάλει κάθε μήνα συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων στο Δ.Σ.

Δεν επιτρέπεται να παραμείνει στα χέρια του Ταμία ρευστό χρήμα πέραν του 100πλασίου της ετήσία συνδρομής μέλους. Οι πέραν του ποσού τούτου εισπράξεις κατατίθενται σε Τράπεζα των Αθηνών στο όνομα του Συλλόγου. Οι αναλήψεις θα γίνονται με το σύστημα των επιταγών. Οι επιταγές θα πρέπει να φέρουν τις υπογραφές του Ταμία και του Προέδρου. Μετακίνηση του λογαριασμού από Τράπεζα σε Τράπεζα γίνεται μόνον με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.

Κάθε δαπάνη γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. κάθε πληρωμή δε με ένταλμα που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία. Οι εισπράξεις γίνονται με διπλότυπη απόδειξη.

Σε περίπτωση απουσίας του Ταμία το Δ.Σ. ορίζει εγκατάστασή του.

ΑΡΘΡΟ 34

Δεν επιτρέπεται μέλος του Δ.Σ. να συγκεντρώνει στο πρόσωπό του περισσότερες της μιας από τις ιδιότητες του Προέδρου, Γ. Γραμματέα και Ταμία.

ΑΡΘΡΟ 35

Ο Πρόεδρος, ο Α’ και Β’ Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας και ο Ταμίας ανακαλούνται και εκλέγονται άλλοι άντ' αυτών. Η απόφαση για ανάκλησή τους παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του Δ.Σ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36

Η Περιφερειακή συνέλευση συνέρχεται μια φορά τον χρόνο στην Αθήνα ή, μετά από απόφαση του Δ.Σ. σε άλλη πόλη της χώρας. Μπορεί να συνέλθει και έκτακτα η απόφαση του Δ.Σ.

Μέλη της είναι όλα τα μέλη του Δ.Σ. και ένας αριθμός εκπροσώπων των διοικουσών Επιτροπών κάθε τμήματος περιφέρειας ή πόλης. Ο αριθμός αυτός θα καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των ψηφισάντων στις εκλογές του τμήματος ως εξής:

Ένας (1) μέχρι 50 ψηφισάντων. Δύο (2) μέχρι 100. Τρεις (3) μέχρι 150 και Τέσσερις (4) από 150 ψηφισάντων και άνω.

Οι εκπρόσωποι των τμημάτων ορίζονται από την Δ.Ε. του τμήματος που γίνεται πριν από την Περιφερειακή Συνέλευση.

Η Περιφερειακή Συνέλευση συζητεί τα γενικότερα προβλήματα του κλάδου και παίρνει αποφάσεις για τον συντονισμό της δουλειάς του Συλλόγου και τη σύνδεση του Δ.Σ. με την Περιφερειακή Συνέλευση συγκαλείται Γ.Σ. προκειμένου να αποφασίσει οριστικά επί της διαφωνίας. Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. σε διάστημα (3) τριών μηνών από την ημέρα που προέκυψε η διαφωνία.

Όλα τα έξοδα της σύγκλησης και των εργασιών της περιφερειακής Συνέλευσης βαρύνουν το κεντρικό ταμείο του Συλλόγου.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 37

Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από 3 (τρία) μέλη και εκλέγεται με την διαδικασία που ακολουθείται για την εκλογή του Δ.Σ. κατά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου.

Ασκεί έλεγχο σε κάθε διαχειριστική πράξη του Δ.Σ. και κάθε επιτροπής ή οργάνου του Συλλόγου.

Συνέρχεται τακτικά τρεις φορές τον χρόνο, έκτακτα δε όταν το κρίνει αναγκαίο. Στην τακτική της συνεδρίαση συντάσσει αναλυτική έκθεση για την διαχείριση του Συλλόγου. Η έκθεση καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο και υποβάλλεται υποχρεωτικά για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική Γ.Σ. του Συλλόγου.

Η εξελεγκτική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. σε περίπτωση που διαπιστώνει ανωμαλία στη διατήρηση του Συλλόγου. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει την Γ.Σ.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 38

Για την διενέργεια εκλογών που αφορούν την ανάδειξη Δ.Σ. αντιπροσώπων για τα δευτεροβάθμια όργανα και εξελεγκτικής επιτροπής εκλέγεται πενταμελής Εφορευτική Επιτροπή, με δύο αναπληρωματικούς.

Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από τις Γ.Σ. των τμημάτων προκειμένου για εκλογές που αφορούν την ανάδειξη Δ.Σ. στα τμήματα και Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου, που γίνεται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. και για τον ίδιο χρόνο θητείας.

Η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί τις αρχαιρεσίες φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή τους, τηρεί τα πρακτικά των αιτήσεων που παίρνει αποφαίνεται για τυχόν ενστάσεις ή αμφισβητήσεις που προβάλλονται, συντάσσει πρακτικό αρχαιρεσιών που υπογράφεται από τα μέλη της, επισυνάπτει δε ονομαστικό κατάλογο των μελών που ψήφισαν και τα παραδίδει μαζί με τα ψηφοδέλτια στο νέο Δ.Σ. Αντίγραφο του πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής δίνεται από το Δ.Σ. υποχρεωτικά σε κάθε υποψήφιο που θα ζητήσει, μέσα σε επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

Η Εφορευτική Επιτροπή των Περιφερειακών τμημάτων διενεργεί σε ξεχωριστή κάλπη ψηφοφορία για ανάδειξη Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου. Στην κάλπη αυτή θα μπορούν να ψηφίζουν εκτός από τα μέλη του περιφερειακού τμήματος και άλλα μέλη του ΠΣΤ κάλπες δύνανται να στηθούν και σε άλλες πόλεις της χώρας με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 39

Οι αντιπρόσωποι για τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα εκλέγονται μαζί με το Δ.Σ. ή τις Δ.Ε. των τμημάτων εφ’ όσον είναι μέλη των κατά τόπους ενώσεων.

Ο αριθμός τους εξαρτάται από τον αριθμό των κατά τόπους μελών του Συλλόγου σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα Ε.Κ.

Το πρακτικό των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη της Δ.Ε. και των αντιπροσώπων, που συντάσσεται από την τοπική Εφορευτική Επιτροπή, διαβιβάζεται μαζί με τον κατάλογο των ψηφισάντων στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Σε περίπτωση που χηρεύει θέση αντιπροσώπου ή αντικαταστάτη γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 29.

Οι αντιπρόσωποι γνωστοποιούν κάθε ενέργειά τους στο Δ.Σ. Έχουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του εκλέκτορα στις διασκέψεις των Ε.Κ. και στην εκάστοτε συγκρότηση συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 40

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου για άλλες δευτεροβάθμιες ή συντονιστικές οργανώσεις εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 41

Σκοπός της ίδρυσης των τμημάτων είναι η δραστηριοποίηση των μελών του Συλλόγου κατά περιοχές ή πόλεις, η αντιμετώπιση τοπικών ειδικών προβλημάτων και ο συντονισμός των προσπαθειών για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.

Τίτλος του τμήματος είναι ‘‘ΣΤΕΒ τμήμα …’’ (αναφέρεται η περιφέρεια ή πόλη).

Σε μια περιφέρεια ή πόλη δεν μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από ένα (1) τμήματα.

Ειδικά για την περιοχή Αττικής δεν επιτρέπεται η ίδρυση τμήματος. Σε κάθε νομό επιτρέπεται η ίδρυση ενός και μόνον τμήματος.

Η ίδρυση του τμήματος γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου και έγκριση της πρώτης μετά την απόφαση του Δ.Σ. Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 42

Ταυτόχρονα με την απόφαση για την ίδρυση τμήματος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. προσωρινή Διοικούσα επιτροπή με πέντε (5) μέλη.

Η προσωρινή Δ.Ε. μέσα σε τέσσερις (4) μήνες διενεργεί υποχρεωτικά αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη Δ.Ε. του τμήματος. Οι αρχαιρεσίες γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό. Η θητεία της πρώτης Δ.Ε. είναι ίσου χρόνου με το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Η Δ.Ε. του τμήματος που προέρχεται από τις αρχαιρεσίες γνωρίζεται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. του Συλλόγου.

Ο αριθμός των μελών της Δ.Ε. του τμήματος καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. του τμήματος, πάντως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε (5) και μεγαλύτερος των εννέα (9). Το τμήμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 43

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. του Συλλόγου είναι δεσμευτικές για τα τμήματα, σε θέματα γενικότερης πολιτικής του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 44

Η Δ.Ε. του τμήματος γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών στο Δ.Σ. του Συλλόγου, εισπράττει τις συνδρομές των μελών και συμβουλεύεται το Δ.Σ. για κάθε σημαντικό θέμα και γενικά συνδυάζει την δουλειά μεταξύ Δ.Σ. του Συλλόγου και των μελών του τμήματος.

ΑΡΘΡΟ 45

Στην Περιφερειακή Συνέλευση γίνεται έκθεση πεπραγμένων του τμήματος, οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός, τοποθέτηση ειδικών και γενικών προβλημάτων που έχουν σχέση με τη δραστηριότητα του τμήματος. Οι αντιπρόσωποι του τμήματος στη περιφερειακή συνέλευση μεταφέρουν τις αποφάσεις τη Γ.Σ. του τμήματος από το οποίο προέρχονται.

ΑΡΘΡΟ 46

Για την αντιμετώπιση των οικονομικών του τμήματος παρακρατείται το 50% της συνδρομής των μελών του τμήματος προς τον Σύλλογο.

Η Γ.Σ. του τμήματος μπορεί να αποφασίζει για άλλες συνδρομές για ενίσχυση των οικονομικών του τμήματος.

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του τμήματος μπορεί να δοθεί από το Δ.Σ. του Συλλόγου μετά από εισήγηση της Δ.Ε. του τμήματος.

ΑΡΘΡΟ 47

Το τμήμα εντάσσεται και αντιπροσωπεύεται στο Ε.Κ. της περιοχής που ανήκει σύμφωνα με τα ισχύοντα για εγγραφή και αντιπροσώπευση στο εν λόγω Ε.Κ.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 48

Οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη Δ.Σ. ή Δ.Ε. εξελεγκτικής επιτροπής, αντιπροσώπων για το Ε.Κ. και άλλων τυχόν αντιπροσώπων γίνονται κάθε δύο (2) χρόνια με καθολική μυστική ψηφοφορία των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών.

Η ψηφοφορία γίνεται με ομοιόμορφους φακέλους που μοιράζει ο Σύλλογος. Κάθε φάκελος περιλαμβάνει τόσα ψηφοδέλτια όσα τα όργανα που εκλέγονται.

Η ψηφοφορία διαρκεί από τις οκτώ (8) το πρωί μέχρι τις οκτώ (8) το βράδυ. Η διάρκεια της ψηφοφορίας παρατείνεται εφ’ όσον υπάρχουν μέλη που αναμένουν να ψηφίσουν.

Η προτίμηση εκδηλώνεται με σταυρούς δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων. Ο αριθμός των σταυρών για το Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από έντεκα (11) της εξελεγκτικής επιτροπής μέχρι (3), και των άλλων οργάνων μέχρι τον αριθμό των μελών που προβλέπεται να εκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 49

Σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης προσέλευσης είναι δυνατή η ψηφοφορία με συστημένη επιστολή μόνο γι’ αυτούς που διαμένουν έξω από την περιφέρεια Αττικής και έξω από νομούς όπου λειτουργούν περιφερειακά τμήματα ή πόλεις όπου έχει στηθεί για τον σκοπό αυτό κάλπη. Η συστημένη επιστολή απευθύνεται στην εφορευτική επιτροπή των αρχαιρεσιών και το γνήσιο της υπογραφής θεωρείται από αστυνομική αρχή ή δημοτική αρχή.

Τα ψηφοδέλτια στέλνονται σε κλειστό φάκελο σφραγισμένο. Ο δε φάκελος μαζί με το πληρεξούσιο μπαίνουν σε άλλο φάκελο που απευθύνεται σε ταχυδρομική θυρίδα ειδικά νοικιασμένη για το σκοπό αυτό με την εμφανή επιγραφή ‘‘Για τις αρχαιρεσίες της ………………… (ημερομηνία)’’, στέλνεται δε συστημένος. Οι φάκελοι με φροντίδα του Γ.Γ. κατατίθενται πριν από την έναρξη της διαλογής στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 50

Οι υποψήφιοι κατέρχονται στις αρχαιρεσίες σε συνδυασμούς της προτίμησής τους, ή σαν μεμονωμένοι υποψήφιοι. Ο αριθμός των υποψηφιοτήτων κάθε συνδυασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των υποψηφίων για το όργανο θέσεων και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του αριθμού τούτου.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες στην εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται στην προ των αρχαιρεσιών Γενική Συνέλευση.

Η εφορευτική επιτροπή, δέκα οκτώ (18) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες ανακηρύσσει τους υποψηφίους και κάνει γνωστούς τους συνδυασμούς με πρακτικό που τοιχοκολλεί στα γραφεία του Συλλόγου και με επιστολή που απευθύνεται στα μέλη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 51

Εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου είναι το παρακάτω:

Το ακέραιο τμήμα του πηλίκου που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των εδρών αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες στην πρώτη κατανομή όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που πήρε ο συνδυασμός. Ο συνδυασμός που έχει λιγότερους υποψηφίους από τις έδρες που του αναλογούν παίρνει τόσες έδρες όσες και οι υποψήφιοι τους.

Το ίδιο ισχύει και για τους μεμονωμένους υποψήφιους. Εάν μένουν αδιάθετες έδρες από την πρώτη κατανομή γίνεται δεύτερη κατανομή στην οποία συμμετέχουν όλοι οι συνδυασμοί και οι μη. Οι έδρες που απομένουν από την πρώτη κατανομή καταλαμβάνονται με την σειρά των μεγαλυτέρων υπολοίπων από τους συνδυασμούς ή τους μεμονωμένους υποψηφίους. Σε περίπτωση ίσως υπολοίπων γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Οι επιλαχόντες κάθε συνδυασμού αποτελούν τους αναπληρωματικούς.

ΑΡΘΡΟ 52

Η διαλογή γίνεται αμέσως μετά το τέλος των αρχαιρεσιών. Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας και της διαλογής μπορεί να παρευρίσκεται ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο.

Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών δημοσιεύονται στο ενημερωτικό δελτίο του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 53

Ο Σύλλογος φέρει σφραγίδα που γράφει κυκλικά την επωνυμία του ‘‘ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ’’ και στη μέση απεικονίζει βιομηχανικό συγκρότημα.

ΑΡΘΡΟ 54

Οι υπηρεσίες των μελών των Συλλογικών οργάνων του Συλλόγου είναι άμισθες. Αποζημίωση μπορεί να δίνεται για οδοιπορικά έξοδα, έξοδα παραστάσεως ή για επιτροπές που συγκροτείται για ειδικούς λόγους και καθορίζονται από την Γ.Σ. ή το Δ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί να προσλάβει υπαλλήλους για την διεκπεραίωση των υποθέσεών του καθώς και εισπράκτορα συνδρομών.

ΑΡΘΡΟ 55

Το Δ.Σ. μπορεί να καταρτίζει επιτροπές με συμβουλευτικό χαρακτήρα από δύο (2) ή περισσότερα μέλη για μελέτη διαφόρων ζητημάτων.

ΑΡΘΡΟ 56

Ο Σύλλογος μπορεί να διαλυθεί με απόφαση της Γ.Σ. σύμφωνα με τις εξαιρετικές διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας. Αυτόματα με τη λήψη απόφασης περί διαλύσεως βρίσκεται ο Σύλλογος σε στάδιο εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο. Το ενεργητικό υπόλοιπο περιέρχεται εκεί όπου αποφασίσει η Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 57

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση της Γ.Σ. των μελών καθώς και από τη νομοθεσία περί σωματείων και τις διατάξεις του αστικού κώδικα.

Το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να συντάξει Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας για ακριβή προσδιορισμό της λειτουργίας των φόρων οργάνων του Συλλόγου, στα πλαίσια που καθορίζουν τα άρθρα του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 58

Το ανά χείρας καταστατικό που αποτελείται από 58 άρθρα διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την Ιδρυτική Παντεχνική Συγκέντρωση στις 8 Ιουνίου 1982.

Το καταστατικό θα ισχύει από την δημοσίευσή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου.

ΑΘΗΝΑ, 8.6.1982

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα